Om prosjektet

Kystsoneplan for Vesterålen

31.10.201811:37 Vesterålen regionråd

Bakgrunn
I 2016 vedtok årsmøtet i Vesterålen regionråd å sette i gang et prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, og invitasjon til plansamarbeid ble sendt ut til kommunene.  Alle seks kommuner vedtok å delta i samarbeidet, og 1. oktober 2018 ble prosjektleder tilsatt.

Prosjektet finansieres i form av egeninnsats fra deltakerkommunene, samt tilskudd fra Nordland fylkeskommune.  

Prosjektperioden er 2 år.

Hvorfor felles plansamarbeid? 
Hverken flo, fjære eller det biologiske mangfoldet, lar seg i særlig stor grad påvirke av kommunegrensene. Sjøarealene er en felles ressurs, der kommunegrenser og fylkesgrenser heller ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Tiltak i en kommune kan få vesentlige virkninger for nabokommunen. Det er derfor viktig å sikre at arealforvaltningen i sjøarealene sees i en større sammenheng basert på et felles kunnskapsgrunnlag.

Prosjektmål 

  • Omforent kommunedelplan for sjøområdene forankret i kommunene, næringsliv og befolkning. Planen skal bestå av arealdel (plankart), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. Planen skal vedtas i hver kommune og vil være juridisk bindende.
  • Etablere opplegg for implementering av kommunedelplan i deltakende kommuners gjeldende arealplaner.
  • Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase.

Effektmål

  • Retningsvalg for bruk og vern av sjøarealene i regionen.
  • Forutsigbarhet for kommunene, næringsliv og befolkning.
  • Økt kunnskap i deltakende kommuner om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø.
  • Økt kunnskap om ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen.
  • Økt kunnskap om hva bærekraftig forvaltning av sjøområdenes økosystemtjenester innebærer.

Bærekraft
Bærekraftbegrepet ligger som en forutsetning for planprosessen. Planprosessen skal gi svar på hvilken bruk og hvilket vern planen skal sikre for å gi enkeltindividet, samfunnet og fremtidige generasjoner de samme muligheter og ressurser som man i dag kan nyte godt av.