Plandokumenter til offentlig ettersyn

Prosjektet er nå i sluttfase og det er utarbeidet plandokumenter til offentlig ettersyn. Her finner du planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer, samt konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 27.5.2022 sendes per e-post til:

postmottak@vestreg.no

eller i papirform til:

Vesterålen regionråd
Postboks 243
8401 Sortland

Alle henvendelser i saken bes merket med saksnr. 14/214.

Høringsdokumenter
09.03.202210:06 Vesterålen regionråd

Planbeskrivelse

Planbeskrivelse, interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Plankart 

Hadsel

Andøy

Øksnes

Sortland 

Lødingen

Bestemmelser og retningslinjer 

Hadsel

Andøy

Øksnes 

Sortland 

Lødingen

Konsekvensutredning 

Vedlegg 3 - Konsekvensutredning 

Vedlegg 4 - Konsekvensutredning sumvirkning delområdet 

Vedlegg 5 - Matrise 

Vedlegg

Vedlegg 6 - Prosessplan 

Vedlegg 7 - Merknadsbehandling planprogram 

Vedlegg 8 - Referat fra arbeidsverksted 1 og 2

Vedlegg 9 - Merknadsbehandling utvidet høringsperiode 

Vedlegg 10 - Samlet merknadsbehandling av innspill gitt i kartportal 

Kartportal med høringsforslag og andre temakart 

Kartportal

For å slå av planforslaget og/eller på andre kartlag, kan man  aktivere ønskede lag på verktøylinjen nederst på kartportalen. Under ikonet "KU" kan man slå på kartlagene "enkeltutredninger" og "delområder". Ved å klikke på enkeltpunktene i kartlaget "Konsekvensutredninger enkelttiltak" får man opp en faktaboks med lenke direkte til konsekvensutredning for det aktuelle utredningsområdet.