Medvirkning og innspill

Hvordan medvirke og gi innspill i planprosessen?

23.11.201811:54 Veronica Gabrielsen

Det legges opp til stor grad av medvirkning i planprosessen, for å sikre at alle interessenter får nødvendig informasjon og mulighet til å komme med innspill.

Det vil bli opprettet tre ressursgrupper i denne planprosessen:

  • Akvakultur og fiskeri
  • Reiseliv
  • Natur og friluftsliv

Prosjektledelsen vil ta kontakt med sentrale aktører og interesseorganisasjoner innen akvakultur og fiskeri, samt natur og friluftsliv. Ressursgruppe innen reiseliv organiseres gjennom «Fagutvalget for Reiseliv», hvor det sitter både politisk valgte representanter og representanter fra næringslivet. Ressursgruppene vil bli involvert så snart planprogrammet er sendt ut på høring. 

I tillegg til aktivitet i ressursgrupper vil det bli avholdt folkemøter i hver kommune for presentasjon av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og i forbindelse med høring av planforslag.

Det vil bli utarbeidet eget skjema for innspill. Alle innspill må leveres skriftlig.