Uttalelse vedrørende Havbruksfondet

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 29. mai 2020 følgende høringsuttalelse

17.12.202012:43 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd er kritisk til forslaget om ny innretning for Havbruksfondet som ligger inne i revidert nasjonalbudsjett. Havbruksfondet skulle være en ordning som skulle styrke vertskommuner og vertsfylker sine muligheter gjennom stabile inntekter, og å øke sin tilrettelegging for næringsutvikling. 

Vesterålen regionråd er positiv til at det nå legges opp til en produksjonsavgift. Produksjonsavgiften må være et tillegg, samt øke forutsigbarheten til eksisterende ordning.

Fordelingen av havbruksfondet må gjøres etter samme fordelingsnøkkel som de foregående årene, altså 80 % til kommuner og fylkeskommuner, 20 % til staten. Vi mener at den samme fordelingen bør gjelde for produksjonsavgiften, og at denne må komme i tillegg til eksisterende havbruksfond. En slik fordeling vil gi både økte og mer stabile inntekter som gir vertskommunene den stabiiteten de søker etter.

Vesterålen regionråd frykter at det er tilretteleggingen for havbruksnæringen som staten nå setter i spill, ved at de fratar vertskommunene og fylkeskommunen sin rettmessige del av Havbruksfondet. Det er viktig at Havbruksfondet kommer vertskommunene til rette slik at de kan reinvesteres i de respektive kommunene. Det vil være med på å kunne skape økt aktivitet, legge til rette for vekst i næringen, og sikre sysselsetning.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox