Dagens domstolstruktur må opprettholdes og styrkes.

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 24.4.2020 følgende høringsuttalelse:

17.12.202012:00 Vesterålen regionråd

Dagens domstolstruktur må opprettholdes og styrkes. Høringsuttalelse NOU 2019:17 Domstolstruktur
Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 24.4.2020 følgende høringsuttalelse:

Det vises til høringsbrev datert 2.3.2020 fra det Kongelige Justis- og beredskapsdepartement.

Dagens domstolstruktur som sikrer en viss tilstedeværende dømmende myndighet i hele landet vil sikre at domfelte dømmes av likemenn, og gi rettssystemet legitimitet også utenfor de største byene. De små domstolene leverer høy kvalitet, og er vel så effektive som de store domstolene og sentralisering av domstolene går ut over innbyggerne. Da dette vil føre til lengre avstander, høyere reisekostnad og mer tidsbruk for både innbyggere og næringsliv. For jordskiftedomstolene betyr det også lengre reisevei for både dommere og ingeniører.
Advokatkontor i nærheten av domstoler som er foreslått nedlagt står i fare for å selv bli nedlagt.

Vesterålen regionråd mener det er avgjørende at folks rettssikkerhet styrkes og at det ikke er stor avstand mellom dømmende myndigheter og folk, og mener at domstolstrukturen skal videreføres etter dagens desentraliserte modell.

Bakgrunn for uttalelsen kan leses her.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox