Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram

Varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram.
Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen.

16.12.201912:29 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-2019 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Samtidig sluttet arbeidsutvalget seg til forslag til planprogram og legger dette ut til høring i 7 uker.

Den interkommunale kystsoneplanen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen. Hensikten med planen er å legge til rette for en:

 

  • Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene
  • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø
  • Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
  • Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Planprogrammet som nå legges ut på høring er en slags oppskrift for det videre planarbeidet, og vi ønsker innspill på om planprogrammet er dekkende i forhold til de emner som skal utredes. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut på høring og da vil det bli gitt anledning til å komme med innspill til konkrete tiltak.

 

Sakens dokumenter finner du her 

Frist: 7.2.2020

Innspill sendes: postmottak@vestreg.no

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox