Endring i bussruter i Vesterålen

Vesterålen regionråds Arbeidsutvalg vedtok i møte 24.5.19 sak 038/19 følgende uttalelse:

27.05.201910:39 Vesterålen regionråd

Vi viser til henvendelse fra Nordland fylkeskommune datert 3.5.19 til kommunene i Vesterålen og Lødingen.

Vesterålen regionråd har følgende innspill til de foreslåtte endringene:

Regional Transportplan Nordland pekes det på regionruters store betydning for å binde sammen ulike regioner, samt deres viktighet for reiselivet.  Med dette som bakteppe, samt satsingen på bærekraftig reiseliv i regionen virker det mot sin hensikt å redusere tilbudet som er i Vesterålen i dag.

Vesterålen regionråd ønsker å poengtere behovet for et godt kollektivtilbud som et ledd i en bærekraftig utvikling i regionen. Det medfører at dagens tilbud bør bygges ut og ikke reduseres. Ved stadige endringer og kutt i tilbudet, reduseres tilliten til buss som alternativ transportmetode med den effekt at bruken går ned.

Det er behov for å sikre tilfredsstillende koordinering av kollektivtransporten i regionen.  Den geografiske strukturen i Vesterålen er spesiell ved at veiene møtes i regionsentret Sortland. Det betyr at god koordinering og en velfungerende møteplass for kollektivtransport er viktig. Korrespondanse mellom bussruteruter og flybuss til/fra Evenes og Stokmarknes, samt hurtigbåt og ferger må gjennomføres for at kollektivtilbudet skal være reelt.

Vesterålen regionråd ser med skepsis på planen om å legge ned bussterminalen på Sortland, da alle passasjerer i regionen har behov for et sted å opprettholde seg mens de venter. Rutebilstasjonen på Sortland har relativt høy trafikk. I trafikkanalysen fra Norconsult i 2018 fremkommer det at det er 62 avganger hver dag. Vesterålsgata (FV82) er som kjent sterkt trafikkert og har dårlig framkommelighet. Det gjør at Vesterålsgate også er lite egnet for på/avstigning for passasjerer. Det vil ikke være mulig å legge ned bussterminalen uten at man har alternativer.

Kollektivtilbudet er viktig for mange brukere, inkludert:

Pendlere
Til regionsenteret Sortland pendler 1000 mennesker inn og ut hver dag. Tyngden av dette er mot Hadsel kommune og Stokmarknes, trafikkmålinger viser at det er en markert trafikk rundt kl. 0800 om morgenen og rundt 16-17 om ettermiddagen. En styrking av dette tilbudet sees på som positivt, og vil være avgjørende for å utvikle en sterk arbeids- og bosettingsregion.

Reiseliv
Det forventes en øking i antall tilreisende til regionen, og i reiselivssammenheng bør det tilrettelegges for sykkel på buss. Dette er en attraktiv og miljøvennlig måte å oppleve regionen. Et bedre kollektivtilbud til turister vil muliggjøre tilretteleggelsen av sammenhengende tilbud for å øke turismen i regionen som helhet, ved at flere kommuner kan nås ved et besøk. En svekkelse av kollektivtilbudet i distriktene vil vanskeliggjøre å gi et godt reiselivstilbud for de som ønsker å besøke både distrikt og tettsteder.

Barn og unge
Kollektivtilbudet etter kl. 19.30 er tilnærmet fraværende. Dette gjør det umulig å delta på arrangement (idrett og kultur) uten at man har privat skyss. Pirat-taxi virksomhet er utbredt, og er ikke å anse som en trygg transport for barn og unge. Med bakgrunn i dette bør «hjem for en 50-lapp» prøves på nytt, spesielt i helgene. Et godt busstilbud vil øke attraktiviteten til regionen blant unge.

Vesterålen regionråd ønsker å løfte frem følgende konkrete innspill:

  • Bussene til og fra Bø bør i større grad enn i dag korrespondere med buss til Myre. Dette er spesielt viktig før og etter skoletid, da der er elever fra Bø som går på videregående skole på Myre. Busstilbudet mellom Steine og Sortland bør således ikke reduseres.
  • Vesterålen regionråd anmoder av rute 18-802 opprettholdes. Rute 18-802 er eneste rutetilbudet utenom skoleruten som har start/endepunkt i Lødingen og Sortland. Nedleggelse av rute 18-802 med avgang 0900 fra Lødingen vil bety en betydelig reduksjon av rutetilbudet, da første mulighet for buss vil være avgang kl 1210 med retur 1315. Noe som er minimalt med tid for å utføre ærender på Sortland, og den potensielt mest populære ruten foreslås nå nedlagt.
  • Det er fortsatt behov for fire daglige avganger mellom Andenes og Sortland i begge retninger på dagene mellom mandag og fredag. Rutetidspunkt bør koordineres med videre forbindelser og skoleelevers behov.
  • Vesterålen regionråd ber om at det opprettes bussrute på strekningen Stokmarknes – Slottnes på de dager hvor ordinær skolebuss ikke går.

Koordinering av kollektivtransporten og rutetilbud må hensynta behovene til alle brukergrupper, inkludert et tilbud som tilrettelegger for bruk av regionsentret for handel og service.

Vesterålen regionråd foreslår at Nordland fylkeskommune inviterer til et samarbeid om kollektivtilbudet i Vesterålen, med ambisjon om å øke andelen som bruker kollektivtrafikk både av innbyggere, besøkende og turister. Skal vi komme frem til gode og framtidsrettede løsninger for kollektivtransport, må det sees i sammenheng med andre tiltak og ikke minst må regionen få mulighet til å samarbeide om nye alternativ.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox