Uttalelse vedrørende Nord Universitet

Alle regionrådene i Nordland var mandag 21. januar i dialogmøte med Nord Universitet v/konstituert rektor og vedtok følgende uttalelse:

04.02.201913:49 Vesterålen regionråd

Vi vil utrykke tilfredshet med at Nord Universitet viser positiv utvikling innenfor følgende områder;

  • antall kvalifiserte søkere per studieplass,
  • at Nord Universitet får 4 av 5 mulige poeng når man spør om studentene «Alt i alt er fornøyd», noe som er kun 0,1 unna landsgjennomsnittet  
  • antallet doktorgrader har økt kraftig i løpet av 2 år og at 120 stk. er i kompetanseheving til doktorgrad, førstelektor og professorkvalifisering

Regionrådene og Nord Universitet vil fortsette dialogen i tiden som kommer med hensyn til fremtidig struktur og tilbud fra universitetet.

Nord Universitet gir et svært viktig utdanningstilbud til ungdom og voksne i fylket, mange ville ikke tatt høyere utdanning om det ikke hadde vært for Nord Universitets tilstedeværelse nært der folk bor. Nordland er et fylke med svært store avstander, og for mange vil det ikke være et alternativ å ta grunnutdanning eller etter-og videreutdanning, dersom det ikke finnes tilbud som er nærmest mulig der man bor.

I dag spiller universitetet en særdeles viktig rolle for økt vekst og verdiskaping i Nordland. De utdanner gode kandidater til både privat næringsliv og offentlig sektor.

Både privat næringsliv og offentlig sektor er avhengig av flere nye arbeidstakere med riktig kompetanse. Den største framtidige utfordringen for å kunne øke verdiskapingen og øke bolysten i Nordland og Nord-Norge, vil derfor være mangelen på kompetent arbeidskraft. Her spiller Nord Universitet en nøkkelrolle. De skal utdanne gode kandidater til hele landsdelen.

Nord Universitets samfunnsrolle handler også om et sosialt ansvar, å sørge for at mennesker som ellers ikke ville hatt mulighet eller økonomi til å ta utdanning, faktisk velger å gjøre det fordi det er godt tilrettelagt. Regionene i Nordland har et stort kompetansebehov spesielt innenfor sykepleie og lærerutdanning, i tillegg til blågrønn sektor. Velferdsstaten er avhengig av at så mange som mulig tar utdanning, da er desentraliserte tilbud innen høyere utdanning en nøkkel for å møte fremtidas kompetansebehov i Norge. Regionrådene ønsker i det videre å samarbeide med Nord Universitet og Nordland Fylkeskommune for å bidra med nok praksisplasser og kvalifisere enda flere som bor i fylket til høyere utdanning.

Vi ber regjeringen se på følgende tiltak;

  • tildele flere studieplasser til Nord Universitet innenfor sykepleierstudiet
  • stille høyere krav til antall praksisplasser i Helse Nord
  • utrede muligheten for at universitetet har en regional kvote på utvalgte studier, til kvalifiserte søkere fra regionene i Nordland

Med vennlig hilsen

Vesterålen regionråd
Lofotrådet
Ofoten regionråd
Salten Regionråd
Helgeland Regionråd
Indre Helgeland Regionråd
Sør-Helgeland Regionråd

 

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox