Pilotutdanning i Andøy

Vesterålen regionråd ønsker at det tas initiativ for å løse utfordringer rundt studiefinansiering av pilotutdanning, med tanke på etablering av utdanning på Andenes.

21.12.201807:56 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd er kjent med at en av Europas største flyskoler – Pilot Flight Academy (PFA) med avdelinger på Torp i Sandefjord og på Notodden flyplass, ønsker å etablere pilotutdanning på Andenes, dersom en studiefinansieringsordning for elevene kan komme på plass. PFA planlegger for en toårig pilotutdanningen på Andenes som fører frem til alle sertifikater som trengs for å kunne søke jobb i de store flyselskapene rett etter endt utdanning.

Pilotbehovet
Vesterålen regionråd viser til at det er et stort pilotbehov i hele verden. Sammenfallende analyser fra flyprodusentene Boeing og Airbus, samt fra andre bransjeorgan viser at det er behov for over 140 000 piloter i Europa de neste 20 årene. Det utdannes i Europa nå kun halvparten så mange piloter som det årlige behovet.

Andøy
Vesterålen regionråd mener Andøy har alle forutsetninger for å kunne ta en posisjon innen internasjonal pilotutdanning.

Andøy er vertskommune for en av landets lengste rullebaner med stor ledig kapasitet, ledig luftrom og nærhet til mange andre flyplasser for skoleflyging. 

Andøy har også alle nødvendige fasiliteter på plass som muliggjør en rask oppstart av en pilotutdanning. Det er også mye luftfartspersonell både i Andøy og i regionen som vil kunne få arbeid og bidra til å utvikle skolen.

Etablering av flyskole i Andøy vil etter Vesterålen regionråds oppfatning også bli en viktig enhet for utvikling av et luftfartskompetansesenter sammen med Andøya Space Center m.fl i tråd med Stortingets forutsetninger tilknyttet vedtaket om nedleggelse av Andøy flystasjon.

Studiefinansiering
Norge har verdens beste studiefinansiering til pilotutdanning. Ingen land i Europa har tilsvarende studiefinansiering. På grunn av slik manglende studiefinansiering er det svært vanskelig å rekruttere nok pilotstudenter i Europa.

Vesterålen regionråd mener derfor det må legges til rette for at den norske lånekassefinansieringen også åpnes for EU/EØS-borgere. Det vil på kort tid åpne muligheten for å kunne rekrutteres et stort antall av godt selekterte pilotstudenter fra Europa til Norge og Andøy.

Vesterålen regionråd ser at en studiefinansiering for EU/EØS borgere i regi av Statens Lånekasse vil ta tid å få realisert. Dersom må det snarest søkes realisert en midlertidig ordning slik at etableringen kan komme i gang så snart som mulig.  

Med en midlertidig ordning vil PFA kunne være etablert på Andøya med 40 – 60 studenter på teoriundervisning i løpet av seks måneder, og med 100 studenter i løpet av ett år. PFA vil kunne starte flygetreningen i fly på Andøya fra sommeren 2020, og utvide til 300 studenter og 70 – 90 ansatte innen 2021.

Vesterålen regionråd har med glede registrert at PFA sine planer om etablering i Andøy har fått omfattende politisk oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt. At det også påpekes stor politisk vilje til å finne en snarlig løsning betyr at en midlertidig løsning bør kunne avklares raskt samtidig som det arbeides med en permanent løsning via Statens Lånekasse.

Vesterålen regionråd ber derfor om at det fra statens side blir tatt et initiativ ovenfor aktuelle samarbeidspartnere (staten – fylkeskommunen, Andøy kommune og PFA) for å løse utfordringen på kort sikt og samtidig starter en prosess med sikte på å legge til rette for fremtidig studiefinansiering via Statens Lånekasse.   

 

Ove Aalo
, click to open in lightbox