Innspill til høringssvar - Avinor og nordområdene mot 2040

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd behandlet 29.8.2018 innspill til høringssvar – Avinor og nordområdene mot 2040. Det ble fattet følgende vedtak i saken:

04.09.201813:56 Vesterålen regionråd

Avinor bruker jevnt over «Lofoten/Vesterålen» i sitt dokument, mens Nordland fylkeskommune refererer bare til «Lofoten». På side 5 omtales arbeidet med regional analyse som omfatter Ofoten, Lofoten og Vesterålen samt KVU Hadselfjorden under overskriften «Lofoten». Vesterålen regionråd foreslår at dette enten endres til «Ofoten, Lofoten og Vesterålen», eller så bør de andre regionene også omtales under egen heading. Veksten i turisme nevnt nederst side 2 gjelder også Vesterålen. På side 5 står det også: «Nordland fylkesting ønsker et egent punkt i handlingsplanen som omhandler ny lufthavn i Lofoten.» Vesterålen regionråd mener at dette også må omfatte Vesterålen.

Vesterålen er ledende i landsdelen innen fiskeri, og sjømatnæringen er i stadig vekst og utvikling. Vesterålen regionråd støtter utsagnet i Avinors Nordområdestrategi på side 26 (3. siste avsnitt): Avinor vil i løpet av 2018 ta initiativ overfor sjømatnæringen til å gjennomføre en analyse av forutsetningene for direkteflygninger fra Nord-Norge med sjømat.

Stortinget har i vedtak om nedleggelse av Andøya flystasjon fra 2023/2025 forutsatt at infrastrukturen på lufthavnen (dvs. lengde på rullebane) videreføres for å legge til rette for virksomhetene tilknyttet Andøy Space Center. Dette er en vesentlig endring som åpner for økt trafikk over Andøya lufthavn.I tillegg følger tidligere høringsuttalelser fra Vesterålen regionråd i forbindelse med lufthavner i regionen:

1. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har behandlet høringsutkast til handlingsprogrammet til Regional Transportplan Nordland 2019 – 2021 i møte 24.3.17.

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd har følgende innstilling til handlingsprogrammet for luftfart:

  • Forlengelse av rullebanen, økt frekvens og billigere billetter fra Stokmarknes lufthavn
  • Utvikle Andøya lufthavn for reiselivstrafikk og for eksport av marine produkter
  • Økt frekvens på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes både innen rute- og chartertrafikk  Korrespondanse for regionruter mot Troms. Felles billettsystem
  • Bussruter som bidrar til at skoleelever som pendler kan være lengst mulig hjemme i helgene

2. Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd behandlet 15.4.16 saken om nasjonal transportplan 2018 – 2029. Det ble fattet følgende uttalelse i saken som sendes over til Nordland fylkeskommune:

Lufthavner i regionen
Vesterålen har i dag behov for større kapasitet med hensyn til flere flyseter, avganger og billigere billetter. Vesterålen regionråd mener at forlengelse av rullebanen på Skagen skal være et prioritert samferdselstiltak og at strekningene Stokmarknes - Bodø og Stokmarknes – Tromsø må tas inn i FOT-systemet.

Vesterålen regionråd mener det er på høy tid med forlenging av rullebanen på Stokmarknes lufthavn for å øke kapasiteten i Vesterålen. Staten vil først ta stilling til forlengelse av rullebanen på Stokmarknes lufthavn etter 2018. Vesterålen regionråd mener imidlertid det er viktig at man får utredet lufthavnstrukturen i Nordland så snart som mulig, slik at man får avklart hva som skal skje med Stokmarknes lufthavn.

Stokmarknes
Stokmarknes lufthavn på Skagen betjener i dag et befolkningsgrunnlag på 25.0001 mennesker og en trafikk på rundt 100.000 passasjerer pr år, der ca 25 % av trafikken til Bodø er helsereiser. Lufthavnen spiller en viktig rolle for innbyggere og næringslivet i regionen som taper mye på dyre flyreiser på grunn av at Skagen ikke er omfattet av FOT-systemet. Dette ansees som sterkt konkurransevridende for Vesterålen.

Evenes
Evenes Lufthavn er stamflyplass i Lofoten og Vesterålen. Vesterålen regionråd er opptatt av en fortsatt sterk og positiv utvikling av vår stamflyplass.

Andøya
Andøya lufthavn er en av landets største militære flyplasser, og er åpen for sivil flytrafikk. Lufthavnen omfattes av FOT-systemet og representerer viktig infrastruktur med en rekke daglige flyforbindelser til Tromsø, Bodø og Evenes. For Vesterålen er det viktig at det legges til rette for enda bedre utnyttelse av potensialet Andøya lufthavn representerer, spesielt i forhold til reiseliv og annen næringsvirksomhet.

Marten Bril
, click to open in lightbox