Vi søker prosjektleder for Kystsoneplan i Vesterålen

Vesterålen ønsker å styrke sin posisjon innen utvikling og forvaltning av sjøarealene.

25.05.201808:44 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd er et fellesorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Vesterålen har ca 33 000 innbyggere med Sortland som regionsentrum. Regionrådet har 13 fast ansatte og har, i tillegg til sekretariatet, også fagavdelinger innenfor kultur, kompetanse og reiseliv.

Vesterålen ønsker å styrke sin posisjon innen utvikling og forvaltning av sjøarealene. Kommunene i Vesterålen skal som del av denne strategien utarbeide felles interkommunal plan for sjøområdene. Vesterålen regionråd er prosjekteier.
Regionrådet søker derfor etter: Prosjektleder for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen til en 2-årig prosjektstilling.

Planen skal gi grunnlag for bruk og vern av sjøområdene I Vesterålen. Herunder økt verdiskaping i sjørelaterte næringer ved hjelp av økosystembasert forvaltning. Vesterålen regionråd har etablert et forprosjekt som vil videreføres over to år og ut 2020. Prosjektet har en økonomisk ramme på 6,5 mill. kroner.

Utarbeide felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene. Denne skal vedtas av kommunene med arealdel (kart/GIS), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering

Prosjektmål:

 • Utarbeide rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling innen fagområdet
 • Utvikle og etablere system for implementering og evaluering av felles planverk
 • Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase

 Effektmål:

 • Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø
 • Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
 • Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

 

Prosjektlederen får ansvaret for:

 • koordinering og oppfølging av prosessene
 • kompetanseoverføring til og mellom kommunene
 • prosjektbudsjett og regnskap
 • rapporteringsansvar

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning
 • kunnskap om arealplanlegging og/eller marin/maritimfaglig forvaltning
 • prosjekt- og prosessledererfaring
 • erfaring fra offentlig forvaltning

Personlige egenskaper:

 • evne til å sikre fremdrift i prosjekt og prosess
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne

Vi kan tilby:

 • Anledning til å påvirke havområdeforvaltningen i regionen
 • muligheter for faglig og personlig utvikling i samarbeid med politikere, fagansvarlige i kommunene og fylkeskommunen.
 • lønn etter avtale

Kontorsted for stillingen er på Sortland. Det må påregnes en del reiseaktivitet. For ytterligere informasjon, ta kontakt med Randi Lervik, konst. sekretariatsleder i Vesterålen regionråd, tel 948 84 471 eller 76 11 15 00

Søknadsfristen er 3. juni 2018

Søk her