Uttalelse om Handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan

Arbeidsutvalget har i sitt møte 27.10.2017 vedtatt sin uttalelse i forbindelse med høring av handlingsprogram 2018 – 2023 (2029) for Statens vegvesen og Kystverket.

03.11.201715:08 Vesterålen regionråd

Høringstuttalelse Nasjonal Transportplan - Handlingsplaner for Statens Vegvesen og Kystverket 2018 – 2023 (2029)

Vesterålen regionråd, som omfatter kommunene Andøy, Bø i Vesterålen, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes ønsker å komme med følgende høringsinnspill til Handlingsplaner for Statens Vegvesen og Kystverket 2018 – 2023 (2029):

Vesterålen er en viktig sjømatregion i nasjonal sammenheng med betydelig eksport ut av regionen. Vesterålen er derfor avhengig av raske og effektive transportveier både innad og til og fra regionen, både landveis og sjøveis. Videre utvikling av potensialet for denne næringen forutsetter infrastruktur som bidrar i positiv retning.

I dette bildet er Vesterålen helt avhenging av en god landveis transportkorridor som knytter regionen til det sentrale vegnettet, E6 og E10 over Bjørnfjell, samt jernbanenettet fra Narvik.  Næringene i Vesterålen eksporterer mesteparten av sine varer som ferskvare, og er helt avhengige av å få varene levert hurtig sør i Europa. I tillegg fraktes svært mye av varene inn i regionen via Ofotbanen. Vesterålen regionråd ber om at Ofotbanen prioriteres med flere krysningsspor og dobbeltspor.

Vesterålen regionråd ber om at tollstasjonen over Bjørnfjell blir døgnåpen, da dagens åpningstid er til stort hinder for at sjømaten når markedet raskest mulig og mens fisken er fersk. Tollstasjonen over Bjørnfjell er den viktigste veistrekninga for fersk skrei og for eksport av fersk laks og ørret fra havbruksnæringa. Dagens åpningstider bidrar til økte klimautslipp ved at store mengder vogntog må kjøre om de finske tollstasjonene som er døgnåpne. 

Vesterålen regionråd er skuffet over at byggestart på Hålogalandsvegen  (E10/Rv85) på strekninga Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt er skjøvet ut til 2021, sett i lys i det høye tempoet som har vært i planleggingen hittil. Prosjektet er avgjørende viktig  for en kraftig økende sjømattransport fra Vesterålen og Lofoten, og vi ber om at prosjektet fremskyndes med sikte på byggestart i 2019.

Det forutsettes at planarbeid med Konsept 3, ny kryssing av Tjeldsundet starter som en del av prosjektet.   Vesterålen  regionråd merker seg at Statens Vegvesen har lagt inn midler i budsjett fra 2019 – 2021 for å fullføre tunneloppgradering på Hålogalandsveien E10 og Rv85 Sigerfjord. Det er imidlertid svært skuffende at strekningen Langvassbukt – Sortland  som har stor betydning som tiltransporteringsveg, ikke er prioritert som en del av pakken. Økningen av tung biltransport langs denne strekningen er økende, og vil tilta ytterligere med store etableringer i sjømatnæringen i hele regionen. Eksempeler er økt produksjon i nye anlegg på Holmen i Sortland og den økte aktiviteten i forbindelse med havfarmene som Nordlaks planlegger.

Statens vegvesen har ikke prioritert gang- og sykkevei fra Sigerfjord eller over Sortlandsbrua i sin handlingsplan. Igjen sett i lys av den økende tungtransporten som forventes langs denne strekningen, er det svært viktig at det legges til rette også for de myke trafikantene.

En betydelig del av transportveksten fremover kan tas med sykkel og gange hvis forholdene legges bedre til rette. For å kunne gjennomføre den strategien må bevilgningen til ulike gang- og sykkeltiltak økes mye mer enn det NTP legger opp til.

Barn og unge har et spesielt behov for trygge sykkelveier. Deres hverdagsliv og muligheter til å bevege seg trygt i nærmiljøet er viktig og satsing på myke trafikanter må derfor prioriteres høyt.

Viktige deler av Vesterålen har kun ett alternativ for transport. Tilførselsvegene fra Andøy, Bø, Hadsel og Øksnes til Hålogalandsvegen er fylkesveger. Det er avgjørende for økt verdiskaping i regionen at  disse fylkesvegene tilgodeses med betydelig mer midler.

Ingen skredtiltak er prioritert i Vesterålen i perioden. FV 976 Andenes – Bleik faller inn under tilskuddsordning for skredtiltak på fylkesveg, og Vesterålen regionråd mener at tiltak her må prioriteres.

Det konstateres at det ikke er inngått nye kontrakter for drift av ferjestrekning Lødingen – Bognes. Vesterålen regionråd vil derfor understreke tidligere innspill om at det har vært meget stor trafikkøkning på fergestrekningen Lødingen-Bognes. På denne strekningen går mye tungtrafikk, spesielt gjelder dette gods fra oppdrett og fangst. Vesterålen regionråd mener at regulariteten på fergene må forbedres, spesielt vintertid, og nattferge må vurderes.

Vesterålen regionråd registrerer og er tilfreds med at Kystverket har fulgt opp grunnlagsdokumentet og lagt inn utbygging av Andenes fiskerihavn inn i sin handlingsplan under "nye tiltak 1. planperiode"

At tiltaket ikke foreslås  gitt bevilgning  før i 2022 er Vesterålen regionråd sterkt kritisk til. Som det fremgår av i Kystverkets handlingsplan er en av målsetningen med prosjektet å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og liggeforhold for kystflåte, industriflåte og fremmedflåte. I tillegg har Andenes fiskerihavn et stor potensial i forhold til fremtidig verdiskaping tilknyttet råstoffet som bringes på land. 

Sett i forhold til Andøy kommunes omstilingsutfordringer som følge av vedtaket om nedleggelse av Andøya flystasjon og dermed behovet for tilrettelegging for nye lønnsomme arbeidsplasser mener Vesterålen regionråd at utbygging av Andøy fiskerihavn må forseres.

Fremdriften i Kystverkets planlegging og igangsetting av prosjektet tilsier at bevilgninger til prosjektet bør starte opp med en startbevilgning i 2018. Konsekvensen av det er at hovedbevilgningene til prosjektet må komme i budsjettene for 2019 - 2010 og 2021.

Samtidig vil Vesterålen regionråd understreke at videre utbygging av fiskerihavner og moloer er  avgjørende for videre utvikling av Vesterålen som sjømatregion, og at ordning med investering av i fiskerihavner videreføres og styrkes.

Vesterålen regionråd mener også at  behovet for gode og forutsigbare finansieringsordninger for investeringer i fiskerihavner tilsier at fiskerihavneprosjekter forsatt bør være en det av Nasjonal Transportplan og dermed en del av Kystverkets ansvarsområdet. Dagens ordning fungerer etter regionrådets oppfatning meget godt, ikke minst på grunn av kompetansen Kystverket over generasjoner har opparbeidet. Det er etter regionrådets oppfatning ingen grunn til å skape usikkerhet om fremtiden for investeringer i infrastruktur i fiskerihavner ved å overføre ansvaret til regionalt og lokalt forvaltningsnivå.

Det forventes en betydelig økning i sjøtransport for gods. For Vesterålen er det viktig å styrke sjøtransporten som et alternativ til vegtransport, spesielt for sjømatnæringen. Det er viktig å prioritere en parallell maritim transportkorridor til Tjeldsundet som kan betjene godstransporten til Vesterålen. Vesterålen regionråd ser derfor positivt på Kystverket har satt av 33 mill kr til utbedring av gjennomseiling Risøyrenna i siste del av planperperioden. 

Vesterålen regionråd ønsker å ta opp forslag om en forlengelse av jernbanen fra Bodø med frakt av gods til sjøs. Etablering av fraktruter fra Bodø til Tromsø/Alta kan bidra til at omlegging av vegtransport til sjøtransport for store mengder gods til og fra landsdelen. At Bodø havn er prioritert for utbedring er et steg i riktig retning en slik satsing.

Vesterålen regionråd legger positivt merke til at arbeidet med KVU - arbeidet for fast forbindelsem mellom Lofoten og Vesterålen over Hadselfjorden følges opp og videreføres i Statens vegvesens handlingsplan. 

Vesterålen Regionråd vil i tillegg løfte fram behovet for at satsing på Nasjonal Turistvei utvides og at veien ut til Nyksund i Øksnes kommune tas inn i ordningen som turistvei nr 19.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox