Felles front for Hålogalandsveien

Regionrådene i Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms og Ofoten møtte tirsdag 14. februar stortingspolitikere for å framheve viktigheten av en snarlig realisering av Hålogalandsveien, fra Evenes til Lofoten og Vesterålen og med tilknytning til Sør-Troms. 

22.02.201713:40 Vesterålen regionråd
  • Det er et sterkt signal når fire regioner med til sammen 24 kommuner og 120 000 innbyggere framfører sin enighet om at Hålogalandsveien er viktig for utvikling av storregionen, sier leder av Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik.
  • Leder av Lofotrådet, Hans Fredrik Sørdal fortsetter: Vi har sett en betydelig vekst i trafikk med tunge kjøretøy og av turister i regionen, og det forventes betydelig økning basert på nasjonale vekstmål for sjømatproduksjon og reiseliv.
  • For regionrådene er det viktig at alle de tre veiarmene inn til Sortland, Harstad og Narvik omtales i Nasjonal Transportplan (NTP), understreker Paul Rosenmeyer fra Ofoten regionråd.

Det meste av all sjømat som leveres fra regionen bruker denne transportløsningen. Produksjon av sjømat er satsingsområde i regionen, og rask og pålitelig transport til markedene vil være avgjørende for verdiskapingen og eksporten.

For å oppnå nasjonale vekstmål for sjømatnæringa er det avgjørende at vegutbyggingen ligger til grunn for fortsatt vekst. Vegforbedringen vil også få positiv effekt for en voksende reiselivssektor i regionene som knyttes til veiprosjektet.

- For det øvrige næringsliv og vår befolkning vil en rask utbygging av Hålogalandsvegen ha stor betydning, og vil være et viktig virkemiddel for bedret konkurransekraft, avslutter leder av Sør-Troms regionråd, Dag Sigurd Brustind.

, click to open in lightbox