Uttalelse om stenging ved psykiatrisk avdeling

Vesterålen regionråd har vedtatt uttalelse om stenging av psykiatrisk avdeling i Vesterålen og Lofoten. Lofotrådet har også vedtatt tilsvarende uttalelse.

22.12.201610:48 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd ser med stor bekymring på at Nordlandssykehuset med 2 dagers varsel har besluttet å stenge for innleggelser ved Psykiatrisk avdeling i Vesterålen og Lofoten mesteparten av julen og romjulen 2016. Det vil heller ikke være tilgjengelig psykiatrivakt i denne perioden.


Psykiatripasientene er en av de svakeste og mest utsatte pasientgruppene vi har. Julen er en krevende høytid for mange av disse. Det er også en periode med mer rusproblematikk og psykiatriske problemstillinger generelt.
Stengingen vil medføre en betydelig merbelastning på den kommunale helsetjenesten, og det er meget uheldig at Nordlandssykehuset gjør dette på kort varsel uten å informere eller konferere med de berørte kommunene først. Dette er uakseptabelt for en region med over 50 000 innbyggere.


Vi har forståelse for at den lokale ledelsen gjør det de må når de ikke får tildelt tilstrekkelige ressurser til å bemanne avdelingen i høytiden. Vi mener imidlertid at ledelsen i Nordlandssykehuset plikter å gjøre mer for å sikre innbyggerne i Lofoten og Vesterålen et forsvarlig psykiatrisk helsetilbud.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox