Hva er Vesterålen Regionråd?

Vesterålen regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. I regi av regionrådet samarbeider kommunene om en rekke oppgaver som spenner fra kortvarige og enkle tiltak til mer langsiktig innsats innen faste innsatsområder.

Her kan nevnes strategisk politisk samarbeid (ordførersamarbeidet), et bredt og tradisjonsrikt kultursamarbeid med underliggende tilleggsoppgaver som kulturskolesamarbeidet (MUSAM), Vesterålen friluftsråd og regional seneinstruktør i et nært samarbeid med fylkeskommunen. Videre er regional kompetanseutvikling (RKK) også et viktig verktøy i utviklingen av vår region, samt at samarbeidet har en lang tradisjon i samarbeidet.

Organisasjonskart

Vedtekter

Framtidens utfordringer

Dagens kommunenorge står over for store utfordringer, innbyggernes forventninger til omfang og kvalitet på tjenestene som skal ytes vokser, de økonomiske rammebetingelser som staten har styring med innskjerpes samtidig som det stilles større krav til effektivitet.

Vesterålingene har lang tradisjon for å finne positive løsninger når utfordringene er størst. Vi bor i en region som gir oss utallige muligheter, rike fiskeressurser rett utafor stuedøra, attraktive havbrukslokaliteter med positivt vekstpotensial, en aktiv landbruksnæring langs kyststripa vår, regionen er et attraktivt reiselivsmål, stor sannsynlighet for utnyttelse av rike olje- og gassreserver og et oppegående næringsliv som har tradisjon for å takle både opp- og nedturer

Om dagens kommunestruktur i regionen vår ønskes opprettholdt, er videreutvikling av det interkommunale samarbeidet en viktig nøkkel til løsning. Vi må evne å se muligheten for og ha vilje til å realisere et tettere samarbeid hvor kommuner bl.a. produserer til hverandre, til regionens innbyggere. Noen vil nok hevde at et tettere samarbeid er første skritt til kommunesammenslåing, mens andre vil hevde det motsatte, tett samarbeid vil være et klart alternativ til sammenslåing. Alternativene er ikke mange og en aktiv og positiv holdning må være på plass.

Politisk samarbeid 


Overordnet politisk styring av det regionale samarbeidet

Regionrådet, som er det øverste politiske styringsorgan, er sammensatt av tre politikere fra hver av samarbeidskommunene, til sammen 18 representanter. Ordfører, varaordfører og en opposisjonspolitiker inngår som faste representanter.
Det avholdes ca. 2-3 regionrådsmøter pr. år (inkl. årsmøtet).

Regionrådets arbeidsutvalg er sammensatt av samarbeidskommunenes 6 ordførere. Arbeidsutvalget er en viktig instans i det interkommunale samarbeidet.
Foruten å ivareta koordineringsfunksjoner for regionrådets organisasjon engasjerer arbeidsutvalget seg også konkret i oppgaver innen samferdsel, helsepolitikk, distriktspolitikk, næringspolitikk og felles utviklingstiltak for de seks kommunene.

Regionrådets medlemmer 

Arbeidsutvalgets medlemmer