Høring og offentlig ettersyn – Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn. Hensikten med kystsoneplanen er å planlegge for bruk og vern av sjøarealene i vesterålskommunene gjennom et interkommunalt samarbeid iht. PBL kap. 9.

Høring
04.04.202210:07 Vesterålen regionråd

Plandokumentene er tilgjengelig på våre hjemmesider: 

Plandokumenter til offentlig ettersyn 

Eventuelle merknader til planforslaget kan innen 27.5.2022 sendes per e-post til:

postmottak@vestreg.no

eller i papirform til:

Vesterålen regionråd

Postboks 243

8401 Sortland 

Alle henvendelser i saken bes merket med saksnr. 14/214.  

Bjørn Eide