Reiselivet behøver lav moms på overnatting ut år 2021!

Uttalelse fra Vesterålen regionråd

29.09.202112:03 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd er et politisk samarbeidsorgan for de 6 kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Samlet har regionen en befolkning på ca. 32.345 innbyggere, noe som utgjør 13,4% av det totale folketallet i Nordland. Medlemskommunene har et sterkt fokus på samfunns- og næringsutvikling, og rådet har derfor valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i utviklingen i regionen.

Vesterålen regionråd har i sak 082/21 vedtatt følgende enstemmige uttalelse:

«Vesterålen regionråd er tilfreds med at Norge nå er åpnet opp etter å ha hatt nasjonale koronarestriksjoner siden mars 2020. Men den tunge jobben for næringslivet er på langt nær over, tiden fremover skal bedriftene kjempe en hard kamp med å komme tilbake til samme nivå på lønnsomhet som de hadde før pandemien inntraff.

Dette gjelder i aller høyeste grad også reiselivsnæringen. Støtteordninger for næringslivet trappes nå ned og avsluttes. Permitteringsordningen utløper den 1. november 2021, men allerede 1. oktober 2021 økes momsen på overnatting fra 6 til 12 prosent.

Vesterålen regionråd vil anmode om at lavmomsen videreføres ut 2021, og dette begrunnes med at det vil ta tid før gjestene igjen er tilbake hos reiselivsbedriftene. Mange av bedriftene beskriver at de i tiden fra nå og frem til sommeren 2022 vil måtte «klore seg fast, og fortsatt jobbe for å berge bedriften». De behøver hjelp over den siste kneika. Et samlet NHO har derfor bedt regjeringen om å videreføre lavmomsen ut året, og dette forslaget støtter rådet.

NHOs undersøkelser når det gjelder bookinger for høsten 2021 viser at over halvparten av reiselivsbedriftene har lavere eller betraktelig lavere reservasjoner for de tre høstmånedene, sammenliknet med normalsituasjon før pandemien inntraff. I Troms og Finnmark svarer 77 prosent av reiselivsbedriftene at de har lavere eller betraktelig lavere nivå for høsten. I Nordland svarer 72 prosent det samme. Selv om landet åpnes opp, så er ikke etterdønningene ferdige. Spesielt ikke i Distrikts-Norge.

Reiselivet i Nord-Norge er avhengig av vinterturismen. Da er det vanligvis mange turister fra utlandet, hvorav en stor andel fra blant annet USA og Asia. Disse lever fremdeles under restriksjoner. Vinterturismen som bedriftene var i ferd med å bygge opp før pandemien er dermed ikke tilbake, og vi kan ikke regne med at trafikken tar seg opp over natten. Det er mye motbakke igjen før utenlandsturismen er tilbake på samme nivå som før pandemien, og dette gjelder særlig aktørene i distriktene. Dersom momsen økes nå, vil gjestene få regningen. Og selv om det planlegges kurs og konferanser igjen, så vil det også i dette markedet ta tid før det er oppe på et normalt nivå.

Vesterålen regionråd er opptatt av at overgangen fra pandemifasen til den nye normalen skjer
på en mest mulig smidig måte. Bedrifter som har klart seg gjennom en krevende tid må ikke
gå over ende i pandemiens siste fase, og før den nye normalen har festet seg. Avbøtende og
kompenserende tiltak må derfor ikke avvikles for tidlig.»

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox