Opprettelse av felles forliksråd Vesterålen

Kommunene Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Hadsel har vedtatt å opprette et felles forliksråd. Dette ble klart i møte i Vesterålen regionråds arbeidsutvalg 11.12.2020.

18.12.202008:42 Vesterålen regionråd

Politidirektoratet har tidligere oppfordret politidistriktene til å ta opp spørsmålet om felles forliksråd med kommunene i Norge. Direktoratet henviser til positive effekter som høyere kompetanse og lavere kostnader. Politiet i Vesterålen har også anbefalt å opprette et felles forliksråd i Vesterålen, hvor de viktigste argumentene for en sammenslåing er økt kvalitet, bedre rettssikkerhet og mer effektiv drift av sekretariatfunksjonen.
Hensikten med forliksrådsinstituttet er å ha en enkel og økonomisk rimelig domstol for småkrav og enkle tvistesaker jf. tvl. § 1-1. At forliksrådene blir noe større vil ikke vike fra dette prinsippet.
En samling av alle sakene vil resultere i en betydelig større saksportefølje for dommerne fra de minste kommunene. Det vil bli flere oppmøter for de valgte dommerne, noe som vil øke kompetansen blant dommerne. Dette vil igjen medføre bedre kvalitet på de dommene som avsies. Sist men ikke minst vil dette høyne rettsikkerheten for partene.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox