Revisjon av regional plan - Klimautfordringene i Nordland

Høringsinnspill fra Vesterålen regionråd

18.12.202007:19 Vesterålen regionråd


Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 11.12.2020 følgende innspill i saken:

  1. Kommunene må gjøres i bedre stand til å selv beregne klimautslippene i egen kommune gjennom standardiserte metoder.
  2. Metodene bør være prinsipielt like i alle nordlandskommunene slik at vi kan sammenligne kommunene.
  3. Nettverk for klimatilpasning kan bistå arbeidet med å gjøre regionen klimarobust.
    Kommunene må gjøres bedre i stand til å integrere sirkulærøkonomi i klimaarbeidet gjennom kurs eller forum.
  4. Det må tilrettelegges med enda sterkere generelle økonomiske insentiver, utover de ordningene som er tilgjengelig i dag, som i sterkere grad kan gjøre kommunene i stand til å være en pådriver i klima- og miljøtilpasninger i kommunens egen drift og i kommunen generelt.
  5. Vesterålen regionråd vil avslutningsvis anmerke at enhver regional plan må gis mulighet til å ivareta behov for utvikling. Dette i tråd med FNs bærekraftmål og samt behov for lokal utvikling av industri, annen næring og boligområder.
Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox