Ikke slå sammen rettskretser

Uttalelse fra Vesterålen regionråd

04.11.202013:26 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråd har i tidligere uttalelser vært tydelig på at dagens rettskretser må bestå som i dag. Dette for å sikre et tilstedeværende og tilgjengelig rettssystem i hele Norge som ivaretar domstolens legitimitet og evne til å løse konflikter.

Det er avgjørende at kretsene består fordi dette er eneste garanti for at ikke domstoladministrasjonen demonterer og bygger ned tilbudet til domstolene innenfor kretsen. Dette fordi det i den enkelte krets hverken stilles krav til antall årsverk eller hvilken funksjon og faglig innhold den enkelte domstol i kretsen skal ha. Dette vil være opp til det administrative nivået å bestemme. Bekymringen er tydelig formidlet av dommerne i Ofoten og sorenskriveren i Vesterålen tingrett.

Dersom det nå formelt fattes en beslutning om å utvide kretsene, vil det legitimere administrasjonens allerede målrettede jobbing med å redusere innhold, funksjon og årsverk i rettstedene. Politikerne fratas muligheten til å avgjøre spørsmålet om statlige funksjoner, arbeidsplasser og grunnleggende offentlig infrastruktur.
Domstolene lever av tillit, og tillit skapes av nærhet. Alle innbyggere må ha likeverdig tilgang til rettsvesenet, da må dagens rettskretser bestå.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox