Kom i gang med utbyggingen av Hålogalandsveien

Uttalelse fra Vesterålen regionråds arbeidsutvalg.

01.01.197000:00 Vesterålen regionråd

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg er kjent med at det vil fremmes forslag på Stortinget om å gå bort fra planen om å lyse ut arbeidet med Hålogalandsveien som OPS-prosjekt (Offentlig-Privat Samarbeid), og å heller gå for å dele opp prosjektet slik at kontraktene blir mindre i størrelse.

Intensjonene bak forslaget er gode, men de kommer for sent. Ei slik oppdeling vil bety store forsinkelser og dessverre også nye usikkerhetsmomenter i forhold til denne svært viktige veien.

For senere entrepriser ber Arbeidsutvalget Regjeringen følge signalene fra Stortinget, Nordland fylkesting mfl. om å gjennomgå kontraktsstrategiene for store anleggsprosjekter slik at en for senere prosjekter legger til rette for at regionale og norske entreprenører kan få reell mulighet til å delta i konkurransen om slike satsninger. For Hålogalandsveien prioriterer Arbeidsutvalget beslutning om finansiering i høst som 1 prosjekt foran nye utredninger med tilhørende usikkerhet.

Det prosjekt Hålogalandsveien trenger nå er finansiering og tidligst mulig oppstart, ikke forsinkelser og utsettelser. Finansiering er varslet å være på plass allerede til høsten i en stortingsproposisjon, med mindre det blir flertall for forslaget om å gå bort fra OPS som gjennomføringsmodell, og oppdeling i flere anbud.

Statsråd Knut Arild Hareide har slått fast at en ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for prosjektet vil bety at deler av planleggingen må gjøres på nytt, og at det må gjennomføres ny ekstern kvalitetssikring (KS2). Dette betyr forsinkelser.

Statsråden viser til at en oppdeling av anbudet vil være svært krevende å håndtere så sent i prosjektfasen hvor prosjekt Hålogalandsveien straks er klart for utlysning i markedet. Det vises også til at gjennomføringen av prosjektet vil ta lenger tid og at kontraktene må lyses ut ved flere måneders mellomrom. Videre er statsråden tydelig på at man må forvente at ei oppdeling av anbudet vil føre til merutgifter, og gjøre veien dyrere. Statens vegvesen har gjennom flere års planlegging og forberedelser lagt til rette for å optimalisere gevinstene man regner med vil følge av OPS som gjennomføringsmodell anvendt på prosjektet Hålogalandsveien.

Arbeidsutvalget ber regjeringen legge frem proposisjon for Stortinget snarlig slik at utbyggingen av E10 Hålogalandsvegen kommer i gang så tidlig som mulig. Vi forventer at Stortinget holder fast ved bestemmelsen om å gjennomføre prosjektet som OPS og at stortingsproposisjonen som legges frem for Stortinget i høst blir vedtatt slik den da foreligger. Vi har ingen tid å miste, og vi er ikke risikovillige. For Hålogalandsveien prioriterer Arbeidsutvalget beslutning om finansiering i høst som 1 prosjekt foran nye utredninger med tilhørende usikkerhet.

Prosjektet må snarest lyses ut som planlagt.

Trym Ivar Bergsmo
, click to open in lightbox