Om prosjektet

Kystsoneplan for Vesterålen

31.10.201811:37 Vesterålen regionråd

Bakgrunn
I 2016 vedtok årsmøtet i Vesterålen regionråd å sette i gang et prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen, og invitasjon til plansamarbeid ble sendt ut til kommunene.  Alle seks kommuner vedtok å delta i samarbeidet, og 1. oktober 2018 ble prosjektleder tilsatt.

Prosjektet finansieres i form av egeninnsats fra deltakerkommunene, samt tilskudd fra Nordland fylkeskommune.  

Prosjektperioden er 2 år.

Hvorfor felles plansamarbeid? 
Hverken flo, fjære eller det biologiske mangfoldet, lar seg i særlig stor grad påvirke av kommunegrensene. Sjøarealene er en felles ressurs, der kommunegrenser og fylkesgrenser heller ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Tiltak i en kommune kan få vesentlige virkninger for nabokommunen. Det er derfor viktig å sikre at arealforvaltningen i sjøarealene sees i en større sammenheng basert på et felles kunnskapsgrunnlag.

Prosjektmål 

  1. Felles kommunedelplan (pbl § 11) for sjøområdene vedtatt av kommunen med arealdel (plankart), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.
  2. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk.
  3. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase.

Formål

  1. Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk.
  2. Økt kunnskap om ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen.
  3. Definere bærekraftbegrepet for arealforvaltning i sjø.

Bærekraft
Bærekraftbegrepet ligger som en forutsetning for planprosessen. Planprosessen skal gi svar på hvilken bruk og hvilket vern planen skal sikre for å gi enkeltindividet, samfunnet og fremtidige generasjoner de samme muligheter og ressurser som man i dag kan nyte godt av.

Planprosess og medvirkning
Nærmere informasjon kommer underveis i planprosessen. Det vil bli opprettet referansegrupper for spesifikke temaer, samt avholdt folkemøter i hver kommune.

Trym Ivar Bergsmo

Arbeidsgruppe