Medvirkning og innspill

Hvordan medvirke og gi innspill i planprosessen?

23.11.201811:54 Veronica Gabrielsen

Det legges opp til stor grad av medvirkning i planprosessen, for å sikre at alle interessenter får nødvendig informasjon og mulighet til å komme med innspill.

Det opprettes fire ressursgrupper som vil bli involvert så snart planprogrammet er sendt til høring. Det vil bli sendt invitasjon til intressenter innen fiskeri, akvakultur, reiseliv/friluftsliv og natur- og kulturvern, for deltakelse i aktuell ressursgruppe.

I tillegg vil det bli avholdt folkemøter i hver kommune i forbindelse med høring av planforslag.

Det vil bli utarbeidet eget skjema for innspill. Alle innspill må leveres skriftlig.